TWLO

Twilio

Up$131.55
+$2.02
(+1.56%)
As of 4:01:58 PM EDT | 3/25/19  |  Market Closed

TWLO Trading Data

Open

$129.52

Low Price

$127.27

High Price

$132.89

Previous Last Price

$129.53

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

4,337,100

Avg. Volume (YDT)

4,500,581

Dollar Volume

$489,172,746

Weekly Avg. Volume

3,677,780

Monthly Avg. Volume

3,817,545

Quarterly Avg. Volume

4,497,521

TWLO Performance

YTD Return

47.31%

1 Year Return

229.45%

3 Year Return

0%

5 Year Return

0%

10 Year Return

260.41%

TWLO Chart