ATR

Aptargroup

Down$113.07
$-0.41
(-0.36%)
As of 12:22:00 PM EDT | 5/22/19  |  Market Open

ATR Trading Data

Open

$113.77

Low Price

$113.01

High Price

$113.98

Previous Last Price

$113.48

Bid Size

$113.05 X 100

Ask Size

$113.15 X 200

Volume

Volume

48,008

Avg. Volume (YDT)

231,632

Dollar Volume

$4,243,136

Weekly Avg. Volume

149,696

Monthly Avg. Volume

195,574

Quarterly Avg. Volume

204,419

ATR Performance

YTD Return

20.25%

1 Year Return

20.39%

3 Year Return

47.11%

5 Year Return

70.42%

10 Year Return

265.95%

ATR Chart